Wednesday, August 29, 2012

PEMIKIRAN

Disediakan oleh :  Gan Geok Hiong
DPLI MU/PC 2012


1.0 KONSEP PEMIKIRAN

Menurut Mok Soon Sang (2011), pemikiran merupakan satu proses di mana  aktiviti membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan mental dan otak manusia. Semasa berfikir, otak manusia akan bertindak dengan usaha menerima rangsangan dari luar melalui deria seperti telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Seterusnya membentuk konsep, membuat tafsiran dan bertindak balas berdasarkan pengalaman yang sedia ada dalam ingatan.

Menurut Dewey (1910) menyatakan bahawa pemikiran adalah sebagai aktiviti mental dalam sesuatu proses untuk menyelesaiakan masalah yang dihadapi. Guiford (1967) berpendapat bahawa pemikiran ialah sesuatu jenis kebolehan atau keupayaan dan mempunyai pelbagai kemahiran berfikir. Teori Roger Sperry (1970) pula menghuraikan fungsi otak kiri manusia yang berfikir secara kritis manakala otak kanannya berfikir secara kreatif. Mayor (1977) memberi tafsiran bahawa pemikiran sebagai pengelolaan operasi-operasi mental dalam sistem kognitif dan telah digunakan untuk menyelesaikan masalah. Davidoff (1979) melihat pemikiran sebagai penggunaan simbol, gambar, perkataan, pengamatan dan konsep. Melalui pemikiran, rangsangan luar yang diterima oleh deria akan ditafsir dengan menggunakan perkataan atau simbol untuk membentuk konsep terhadap rangsangan.

Secara keseluruhannya, pemikiran adalah suatu proses yang menggunakan minda untuk mencari makna dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah atau keraguan yang timbul dengan menggunakan pelbagai cara dan kaedah. Seterusnya membuat pertimbangan dan keputusan serta refleksi yang logical dan munasabah terhadap proses yang dialami (Mok Soon Sang, 2011).   

2.0 JENIS-JENIS PEMIKIRAN

2.1 PEMIKIRAN MENDATAR/ LATERAL

Pemikiran mendatar atau lateral juga dikenali sebagai pemikiran analitikal. Pemikiran ini diperkenalkan oleh Dr. Edward De Bono. Pemikiran lateral ini adalah pemikiran yang melepaskan pemikiran berpandu dari keadaan masalah dengan melihat masalah yang dihadapi  dari pelbagai perspektif yang berlainan (Mok Soon Sang, 2011).

Pemikiran Lateral ialah satu cara penyelesaian masalah yang menggunakan daya imaginasi dan bukan secara logik atau tradisional. Ia adalah pemikiran yang menitikberatkan pelbagai jenis jawapan dan tidak menggunakan cara tradisional dan idea yang lama yang telah digunapakai. Pada masa yang sama ia juga bertujuan melepaskan diri daripada cengkaman persepsi-persepsi lapuk untuk mencari dan mencipta idea-idea baru. Secara keseluruhan, pemikiran lateral membawa maksud cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi dan bukan semata-mata dengan menggunakan logik atau cara-cara pemikiran yang biasa sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa tetapi amat berkesan (Atan Long, 1976).

            Dalam pemikiran ini, seseorang melihat masalah yang dihadapi dengan perspektif-perspektif yang berlainan, maka masalah yang dihadapi senang diselesaikan. De Bono mengatakan bahawa terdapat empat faktor yang penting dalam pemikiran lateral. Pertama adalah mengenalpasti idea-idea dominan utama dalam masalah yang dihadapi, kedua ialah melihat masalah daripada pelbagai sudut yang berlainan. Faktor yang seterusnya ialah melonggarkan cara-cara pemikiran yang terkawal. Faktor yang terakhir adalah menggunakan idea-idea yang diberikan oleh orang lain. Bagi seseorang guru yang menggunakan pemikiran lateral ini adalah bertujuan untuk meransangkan pemikiran kreatif murid-murid apabila dalam kumpulan. Ini akan menggalakan mereka saling berhubung antara satu sama lain. Contohnya dalam aktiviti sumbangsaran setiap murid akan memberi idea masing-masing (Ragbir Kaur, 2012).  

            Dalam proses pemikiran lateral, guru-guru haruslah menggalakan murid-murid untuk menyelesaikan masalah melalui pelbagai perspektif yang berlainan dengan memecahkan masalah kepada bahagian-bahagian yang kecil dan meletakkannya semula untuk melihat cara penyelesaian yang berbeza di samping membuat pertimbangan secara logik dan menyeluruh. Dengan melihat alternatif yang berbeza juga boleh membuat perbandingan dengan cara penyelesaian tradisional dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya memilih cara penyelesaian yang terbaik dan dapat memberi manfaat kepadanya.

2.2 PEMIKIRAN MENEGAK
Pemikiran menegak juga dikenali sebagai  “ Vertical Thinking” yang menggunakan proses-proses akal yang tradisional dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Kebanyakan manusia menggunakan pemikiran menegak ini  hasilnya daripada pendidikan formal mereka. Maka, pemikiran ini juga juga dikenali sebagai pemikiran logik kerana ia menyelesaikan masalah dengan menggunakan urutan-urutan dan langkah-langkah yang sistematik. Contohnya pemikiran penaakulan yang meliputi pemikiran induktif dan pemikiran deduktif.

Menurut Santrock (2004), pemikiran penaakulan atau pemikiran logikal merujuk kepada satu sistem pemikiran yang mempunyai satu set peraturan rujukan yang membolehkan rumusan dibuat mengikut anggapan yang sahih. Ia berlaku dalam situasi yang memerlukan membuat  inferens  atau kesimpulan berdasarkan fakta, teori atau hukum yang sedia ada. Contohnya matematik dapat diperhati sebagai satu sistem logik yang mempunyai banyak peraturan rujukan atau rumus untuk manipulasi nombor dan simbol serta memberi bukti. Bukti pula berdasarkan rumus matematik merupakan penaakulan secara deduktif. Tetapi pernyataan generalisasi dan prinsip yang berasaskan contoh yang sama dalam sains adalah terhasil daripada pemikiran penaakulan induktif. Pemikiran penaakulan ini diklasifikasikan kepada dua iaitu pemikiran induktif dan pemikiran deduktif.

Menurut Johnson-Laird (2000), pemikiran induktif adalah aktiviti memerhati, mengkaji dan mentafsirkan maklumat-maklumat atau data berdasarkan pengalaman, pengetahuan, teori atau hukum yang sedia ada. Kemudian menganalisis maklumat dan menaakul dalam mencari rumusan yang munasabah daripada tafsiran. Dalam pendekatan induktif, guru-guru akan bermula mengajar dengan memberi contoh-contoh tertentu berdasarkan sesuatu prinsip. Dari contoh yang diberikan, murid-murid akan membuat kesimpulan yang menyeluruh tentang konsep yang diajar oleh guru-guru. Selepas itu, guru-guru akan menyoal dan membimbing murid-murid dengan lebih lanjut untuk memperkuatkan kesimpulannya. Dalam pendekatan ini, murid-murid akan lebih menumpu perhatian semasa guru mengajar kerana penglibatan mereka secara aktif dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan tidak membosankan malah lebih berkesan.

Pemikiran deduktif pula menggunakan rumus, kesimpulan, prinsip, hukum, peraturan untuk menentukan penyelesaian situasi bermasalah yang khusus. Dalam pendekatan deduktif, guru-guru akan memulakan pengajaran dengan menjelaskan dengan teliti tentang rumus-rumus, prinsip, syarat-syarat, teori atau peraturan-peraturan untuk sesuatu konsep atau persoalan. Kemudiannya, rumus, prinsip atau syarat yang telah dipelajari akan diaplikasikan dalam contoh-contoh lain oleh murid-murid. Proses menyelesaikan masalah atau membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu prinsip, rumus atau teori yang dipelajari. Tambahan pula, guru  tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membukti hipotesis, tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri.


2.3 PEMIKIRAN KRITIS
Menurut Dewey (1993) berpendapat bahawa pemikiran kritis adalah berfikir secara serius atau mendalam dan seterusnya membuat pertimbangan daripadanya. Menurut Bloom (1956) menyatakan pemikiran kritis melibatkan aktiviti mental secara analisis, sintesis dan juga penilaian. Menurut ahli psikologi iaitu Nik Aziz (1994) telah mengatakan secara umumnya pemikiran kritis ialah pemikiran yang meletakkan logik antara gerak hati dengan tindakan. Pemikiran kritis juga akan menganalisis secara holistik dan melihat masalah dari pelbagai dimensi. Ia adalah suatu usaha untuk menyelesaikan masalah malah bukan bergiat mencetuskan pelbagai krisis baru. 

Pada pendapat Jaafar (1995) pula, pemikiran kritis adalah pemikiran secara sistematik, secara universal dan radikal dalam menganalisis sesuatu secara mendalam. Menurut Scriven dan Paul (1995), pemikiran kritis ialah bentuk pemikiran yang sebaris dengan “modes of thinking” yang lain seperti pemikiran saintifik, matematikal, holistik, ekonomikal,moral dan juga kefalsafahan.

Menurut Ennis (1991), pemikiran kritis adalah kecekapan dan keupayaan individu menggunakan minda bagi menilai kerasionalan suatu idea, meneliti keberkesanan, kesahihan dan juga kelemahan hujah serta membuat pertimbangan yang wajar dengan alas an dan bukti yang munasabah.

            Dalam kehidupan harian kita, pemikiran kritis membantu kita mengelakkan melakukan kesilapan semasa membuat sesuatu keputusan. Semua manusia perlu membuat keputusan daripada perkara yang kecil kepada yang besar. Misalnya pakaian mana yang perlu dipakai. Seterusnya membuat keputusan kepada perkara yang besar seperti rumah apa yang mesti dibeli. Orang di sekeliling kita juga mempengaruhi kita dalam membuat keputusan. Ada yang mempengaruhi keputusan kita secara langsung atau sedar seperti pengutip derma dan jurujual. Ada juga yang mempengaruhi pemikiran kita secara halus atau tidak langsung. Pengiklan dan ahli-ahli politik amat mahir dalam menggunakan strategi-strategi yang begitu halus bagi mempengaruhi pemikiran kita. Contohnya jurujual memberi pelbagai alasan dan tarikan untuk membeli produknya. Selain itu, jurujual juga menakutkan dan memujuk serta menerangkan mengapa kita harus membeli produk. Pengilan pula menggunakan pelbagai strategi seperti menggunakan model-model yang cantik dan seksi dalam iklan-iklan mereka ataupun dengan menakutkan kita dengan pelbagai masalah sekiranya kita tidak membeli produk yang diiklankan. Semua ini mendorong kita menghasilkan keputusan yang tidak ingini sekiranya kita tidak memiliki asas yang kuat dalam berfikir secara kritis. Mengaplikasikan teknik-teknik berfikir secara kritis seperti menimbang sesuatu secara menyeluruh dengan minda yang terbuka dan menilai kejituan sesuatu hujah dapat membantu kita lebih yakin dengan apa yang kita lakukan dan membawa kepada keputusan yang lebih berkesan berdasarkan bukti-bukti yang konkrit dan jelas.

2.4 PEMIKIRAN KREATIF
Menurut Mok Soon Sang (2011), kreatif membawa maksud penghasilan idea, aktiviti dan benda yang baru.  Pemikiran kreatif merupakan pemikiran yang berupaya memikir apa yang belum difikir oleh orang lain untuk menyelesaikan masalah. Ia juga adalah kebolehan mengeluarkan pelbagai penyelesaian yang luas terhadap sesuatu masalah. Hasil pemikiran mempunyai sifat yang tersendiri dan prosedur pemikiran tidak tetap serta tidak dapat diramalkan. Pemikiran kreatif juga sebagai operasi berfikir yang dapat mengembangkan idea, hasil, metafora, analogi dan definisi atau merekacipa sesuatu yang baru. Melalui pemikiran kreatif, pelbagai kemungkinan penyelesaian dapat dihasilkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.  

            Terdapat beberapa ciri pemikiran kreatif yang dapat ditunjukkan. Ciri utama adalah keberanian. Keberanian ini adalah untuk menjanakan idea yang pelbagai dan baru tanpa dikongkong oleh idea lama. Oleh yang demikian, seseorang yang mempunyai pemikiran kreatif juga berfikiran terbuka dan sanggup menanggung risiko dan kritikan orang lain. Biasanya usahawa, peniaga yang mempunyai ciri keberaniaan dalam menceburi bidang perniagaan mereka.

Di samping itu, imaginasi juga merupakan salah satu ciri pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif mengandungi ciri imaginasi yang mencapah serta kemahiran sintesis untuk mencantum idea-idea yang sedia ada agar menjadi idea atau hasilan yang baru. Kebolehan mengeluarkan pelbagai jenis idea dan berpandangan jauh serta sentiasa melangkah ke hadapan. Seseorang yang mempunyai pemikiran kreatif juga dapat mengembangkan idea dengan cepat dan berkesan. Perkembangan idea ini dapat menyediakan pelbagai alternatif yang baru terutamanya dalam menyelesaiakan sesuatu masalah. Kebolehan dalam meninjau sesuatu masalah dari beberapa sudut dan tidak tetap pada satu cara penyelesaian sahaja.

Menurut Wallas G (1962), pemikiran kreatif berlaku dalam beberapa proses mental dan dapat dibahagikan kepada empat peringkat iaitu penyediaan, pengeraman, ilham dan pengesahan. Dalam peringkat penyediaan, ia bermula dari masa melakukan hingga hasil permulaan pemikiran yang sebenar. Proses ini perlu mengambil masa yang lama sekiranya terdapat halangan sebaliknya tidak mengambil masa yang panjang jika berlaku lonjakan kreatif. Walaubagaimanapun, peringkat ini akan melibatkan sikap ingin tahu, minat, pengaruh peristiwa persekitaran dan kemudahan fizikal serta aktiviti seperti eksperimen dan percubaan.

Pada peringkat pengeraman pula, apabila menghadapi masalah yang rumit, biasanya penyelesaian hanya dapat diperolehi dengan berfikir dan menaakul selepas satu jangka masa yang lama. Dalam tempoh itu, kadang-kadang orang itu tidak memikirkan secara sedar tetapi ia tetap berfikir dan memerhati. Jangka masa berfikir di luar kesedaran ini disebut tempoh pengeraman (Mok Soon Sang, 2009).

Peringkat yang ketiga adalah ilham yang membawa maksud inspirasi. Peringkat ini berlaku setelah berfikir dan cuba berkali-kali, idea atau penyelesaian kreatif akan terhasil. Kemungkinan ilham akan terhasil secara spontan serta diiringi dengan semangat yang berkobar-kobar dan perasaan gembira. Biasanya, idea yang diperolehi itu mungkin hanya sebahagian ataupun menyeluruh tetapi tidak tersusun dan perlu diubahsuai untuk menjadi lebih bermakna.

Peringkat yang terakhir adalah pengesahan. Proses mental akan menentukan sama ada idea atau penyelesaian yang diperolehi itu logik dan dapat diterima. Jikalau idea atau penyelesaian itu bertepatan, ia mungkin diperincikan. Idea abstrak pula ditonjolkan dengan simbol dalam bentuk yang konkrit. Dalam mencari pengesahan ke atas idea untuk penyelesaian, idea sampingan atau tambahan mungkin dihasilkan bagi menyempurnakan penyelesaian.

Justeru itu, peranan guru dalam menyemai kemahiran berfikir secara kreatif juga penting. Pelbagai cara dapat dijalankan untuk menggalakkan murid-murid berfikir secara kreatif. Guru menyediakan soalan-soalan lisan secara spontan mengikut keperluan murid. Misalnya guru mesti pandai mengubah dan meningkatkan darjah kesukaran soalan. Soalan yang dikemukakan mesti dari soalan yang senang kepada yang sukar. Soalan yang disediakan juga mesti mengikut tahap dan kematangan murid. Guru perlu memupuk sifat ingin tahu dengan soalan-soalan unik dan yang tidak dijangka. Guru boleh memberi ganjaran dan galakan kepada murid yang meluahkan idea yang kreatif. Guru juga memastikan murid tidak bersifat terlalu introvert dan dikongkong.  Guru perlu menggunakan strategi pengajaran yang sesuai untuk merangsang pemikiran kreatif di kalangan murid seperti sumbangsaran, teknik bercerita, perbincangan, main peranan, bercerita dan sebagainya yang sesuai dalam pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, guru harus menggalakan murid melibatkan diri dalam lawatan-lawatan sambil belajar untuk memberi pendedahan terhadap kreativiti. Menurut Gardner (1993), sains, penerokaan dan muzium kanak-kanak menawarkan peluang-peluang untuk merangsang kreativiti.

2.5 PEMIKIRAN DIVERGEN
Menurut kajian ahli-ahli psikologi, pemikiran divergen boleh diertikan sebagai pemikiran kreatif. Ini kerana pemikiran divergen sering kali digunakan digunakan untuk menghasilkan kreativiti. Ia memerlukan seseorang berfikir secara kreatif terhadap masalah yang unik dan mempunyai jawapan yang banyak dan pelbagai kemungkinan. Contohnya murid menjana seberapa banyak idea mengenai satu topik dalam satu masa yang ditetapkan.

Dalam proses pemikiran divergen, seseorang individu tidak dikongkong oleh pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada malah berfikir secara kreatif untuk mencari cara atau idea baru yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang mempunyai pelbagai jawapan. Maka, pemikiran divergen pula dikenali sebagai pemikiran lateral atau mendatar. Pemikiran ini biasanya menggunakan unsur intuisi dan celik akal supaya masalah terbuka dapat diselesaikan dengan cara yang unik dan luar biasa (Mok Soon Sang, 2009).

Peranan guru dalam menggalakan pemikiran konvergen di kalangan murid-murid seperti memberi soalan-soalan tertutup yang menekankan satu jawapan atau cadangan dan cara penyelesaian sahaja. Guru juga boleh memberi aktiviti pembelajaran dengan arahan yang jelas, ringkas dan lengkap. Aktiviti pembelajaran lebih tertumpu kepada perkara-perkara fakta dan teknikal. Soalan-soalan yang dikemukakan perlu berasaskan hukum, prinsip atau konsep-konsep tertentu demi memperoleh jawapan yang tepat.

2.6 PEMIKIRAN KONVERGEN
Menurut Guilford (1967), pemikiran konvergen adalah satu daya berfikir. Beliau mengatakan bahawa pemikiran konvergen sebagai daya berfikir yang membolehkan seseorang menggunakan pengetahuan sedia ada dengan integrasi logik dan susunan demi menghasilkan satu idea atau jawapan yang lazim. Penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, peratuaran, prinsip, teori, hukum atau  rumus yang sedia ada (Mok Soon Sang, 2011).

            Mengikut Free Dictionary, pemikiran konvergen adalah pemikiran yang membawa maklumat yang tertumpu kepada penyelesaian sesuatu masalah. Ia juga dikenali sebagai pemikiran berpandu atau tertumpu dan pencarian satu jawapan. Pemikiran konvergen terdiri daripada satu proses yang menggabungkan idea-idea yang berlainan berdasarkan tema yang tertentu dalam satu struktur yang tersusun dan boleh difahami (Mok Soon Sang,2011).

Pemikiran konvergen lebih tertumpu ke arah mencari satu jawapan atau satu cara tertentu adalah dikenali sebagai tertumpu atau pemikiran berpandu. Pemikiran konvergen kadang kala juga disebut sebagai pemikiran penaakulan atau pemikiran kritis semasa proses berfikir. Pemikiran ini menggunakan cara analisis, kaedah induktif serta deduktif untuk membuat kesimpulan atau generalisasi yang menuju ke arah penyelesaian masalah yang tunggal.  Kebanyakan soalan mata pelajaran di peringkat sekolah diselesai dengan menggunakan pemikiran konvergen (Mok Soon Sang, 2009).   

2.7 PEMIKIRAN REKA CIPTA
Menurut Kamus Dewan, reka cipta adalah barang atau sesuatu yang pertama kali dicipta dan merupakan satu ciptaan baru. Pemikiran reka cipta adalah sebagai pemikiran artistik iaitu individu  boleh menunjukkan kemahiran dan bakat semasa berfikir. Seseorang  yang mempunyai pemikiran reka cipta yang tinggi akan menunjukkkan  sifat-sifat seperti mempunyai kemahiran psikomotor yang tinggi. Dalam masa yang sama, ia juga mempunyai kemahiran yang tinggi dalam komunikasi dan semasa berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang mempunyai pemikiran reka cipta ini juga boleh mampu dan boleh mencipta sesuatu yang unik dalam jangka masa yang pendek.

            Dalam bidang pendidikan, pemikiran reka cipta amat penting dalam mata pelajaran seperti Reka Cipta, Pendidikan Seni, Kemahiran Hidup, Kajian Tempatan, Sains, Pengukiran dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran dan pengajaran, pendekatan holistik digunakan untuk membangunkan perkembangan spiritual dalam diri supaya ia selari dengan perkembangan intelektual yang dipelajari oleh murid-murid. Melalui mata pelajaran reka cipta, integrasi ilmu intelektual dan ilmu wahyu ini bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada penciptanya yang menjadi asas untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan inovatif. Pengajaran yang berunsurkan holistik dan reka cipta adalah bertujuan untuk melahirkan pelajar yang boleh merekacipta produk yang unik dan asli daripada proses pemerhatian terhadap ciptaan Tuhan di sekitar mereka. Pemerhatian ini seterusnya akan dapat membimbing pelajar untuk melahirkan rasa kekaguman kepada kekuasaan Tuhan dan penghayatan yang tinggi bagi membolehkan mereka melahirkan idea yang asli, kreatif dan inovatif (Ragbir Kaur, 2012).

            Peranan guru dalam menggalakkan murid-murid dalam pemikiran reka cipta adalah semasa dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Guru perlu memilih strategi dan aktiviti yang boleh mempertingkatkan kemahiran koordinasi otak dan motor murid. Sebagai guru boleh melibatkan koordinasi mata dengan kemahiran tangan dalam pengajarannya untuk menarik minat dan menggalakkan pemikiran reka cipta murid-murid.  Ini dapat merangsang perkembangan motor halus kerana ia memerlukan kemahiran penggunaan tangan yang terkawal dan otot jari. Untuk meningkatkan perkembangan kognitif, afektif, psikomotor, guru perlu memperbanyakkan aktiviti bermain sambil belajar. Contoh permainan melengkapkan “jigsaw puzzle” akan menggunakan pemikiran kognitif untuk mencari persamaan dan seterusnya menggunakkan tangan iaitu psikomotor untuk memadamkan kepingan ke atas papan jigsaw. Permainan yang lain seperti teka-teki dan “play dough”.

            Selain daripada itu, guru juga boleh melibatkan aktiviti yang mempunyai kemahiran motor halus dan kasar yang berbeza di dalam kelas seperti melalui aktiviti kecil. Aktiviti yang melibatkan motor kasar seperti dalam pergerakan seperti melompat, berlari, merangka secara bebas akan memberi galakan dan mempengaruhi pemikiran reka cipta murid-murid. 

2.8 PEMIKIRAN CELIK AKAL
Menurut Ee Ah Meng (1994), pemikiran ialah satu proses kognitif yang mana pengetahuan difahami, disusun dan diubah bentuk. Celik akal merupakan kebolehan seseorang untuk mengamati atau memahami sesuatu masalah secara tiba-tiba setelah dapat mengaitkan unsur-unsur yang logik di dalamnya.  Contohnya dua eksperimen yang dijalankan oleh Kohler ke atas cimpazi.

            Dalam Teori Gestalt, Wolfgang Kohler (1925)  telah menjalankan dua eksperimen dengan cimpazi. Dalam eksperimen yang pertama, seekor cimpazi diletak di dalam sebuah sangkar besi. Dalam sangkar besi itu terdapat beberapa buah peti yang berlainan saiz dan sebiji pisang tergantung di bumbung sangkar tersebut. Bumbung sangkar yang tinggi menyukarkan cimpazi memanjat untuk mendapatkan pisang tersebut walaupun melompat beberapa kali. Selepas itu, cimpazi melihat sekeliling sangkar dan tiba-tiba mengheret peti demi peti ke bahagian pisang. Ia menyusun peti secara bertindih seperti tangga dan seterusnya memanjat peti tersebut. Maka, ia telah berjaya memperoleh pisang tersebut. Keadaan lapar telah memberi ransangan kepada cimpazi untuk mendapat pisang yang tergantung itu. Cimpazi menyedari peti-peti di sekitar secara tiba-tiba untuk mendapatkan pisang, ia dikatakan mempunyai pemikiran celik akal.

Menurut Kamaruddin Hj. Husin (1993), seseorang yang celik akal mempunyai beberapa dalam menyelesaikan masalah yang diperoleh secara tiba-tiba. Pemikiran celik akal bergantung kepada pengalaman dan pembelajaran yang sedia ada dan membolehkan seseorang menyusun semula struktur dalam fikirannya. Jika seseorang yang duduk diam bagi menyusun semula struktur fikiran yang sedia ada sebelum mendapat struktur baru dalam penyelesaian masalah. Melalui pemerhatian, seseorang akan memiliki pemikiran celik akal.

Pemikiran celik akal melibatkan gerak hati dan kebijaksanaan. Pemikiran celik akal membolehkan mental individu  yang abstrak untuk menyelesaikan masalah. Celik akal merupakan kebolehan melihat perhubungan di antara unsur-unsur di dalam satu situasi yang bermasalah. Kebolehan ini timbul secara tiba-tiba. Biasanya, celik akal dikenal sebagai pengalaman “Aha”. (Ragbir Kaur, 2012).

Antara  cara-cara yang boleh meningkatkan celik akal seperti yang dinyatakan oleh  Ee Ah Meng (1994) adalah membantu murid-murid melihat masalah secara keseluruhan sebelum masalah itu dipecahkan kepada bahagian-bahagian yang kecil. Keupayaan melihat keseluruhan membolehkan murid-murid menggunakan perbendaharaan konsepnya untuk menyelesaikan satu-satu masalah.

Di samping itu, pengalaman murid-murid hendaklah diperluaskan dari semasa ke semasa. Guru boleh mengadakan pelbagai jenis aktiviti dan memberi pelbagai jenis masalah pembelajaran kepada murid untuk menyelesaikan. Cara yang seterusnya ialah membimbing murid-murid memperoleh celik akal dengan menggunakan soalan-soalan yang berturutan serta teratur. Selain itu, beri peluang kepada murid-murid menjalankan ujikaji atau eksperimen. Kemudiannya, bimbing mereka menganalisis rumusan tentang eksperimen tersebut.

Malah guru juga boleh membantu murid-murid dengan memberi tunjuk ajar kepadanya tentang masalah yang dihadapi. Menarik perhatiannya kepada unsur-unsur penting . Boleh juga adakan demontrasi semasa menyampaikan satu-satu kemahiran atau konsep yang baru. Sambil menjalankan tunjuk ajar, soalan-soalan yang baru hendaklah dikemukakan bagi membantu murid-murid memahami secara mendalam setiap perbuatan guru di dalam tunjuk ajar itu. Tambahan pula, murid-murid hendaklah dilatih membuat andaian-andaian serta mengujinya. Latihan seperti ini mempercepatkan murid-murid melihat perkaitan di antara unsur-unsur yang relevan di dalam sesuatu masalah.

Selain itu, guru perlu memastikan semua murid-murid bersedia dari segi mental, emosi dan jasmani semasa proses pengajaran. Murid-murid yang berminat serta bermotivasi tinggi terhadap pelajaran tersebut biasanya akan memperoleh celik akal dengan lebih cepat. Malah, ketika mengajar, guru haruslah memberikan penerangan yang jelas, teratur dan disertai dengan contoh-contoh yang relevan. Keadaan seperti ini dapat membantu murid-murid memperoleh celik akal dengan lebih mudah ketika menghadapi masalah. Guru mesti menggunakan perbendaharaan kata yang jelas, mudah difahami dan dibantu dengan gambar, audio serta pengalaman secara langsung daripada pelajar dalam pengajarannya. Perkara yang hendak disampaikan mestilah mudah difahami dan sesuai.

Menurut ahli Gestalt (1925) berpendapat bahawa rangsangan menjadi masalah yang mengganggu keseimbangan murid dan gerak balas tidak timbul secara automatik. Rangsangan yang diterima disusun semula dan dikait dengan rangsangan yang lain. Maka, murid akan mengamati masalah yang dihadapi dengan celik akal untuk menyelesaikannya. Manakala dalam bidang pendidikan pula, murid perlu dilayan sebagai manusia yang menyeluruh dengan faktor psikologi dan fisiologi yang mempengaruhi proses mental.


3.0 TEKNIK MERANGSANG KEPELBAGAIAN PEMIKIRAN MURID
Cara menyoal merupakan salah satu cara untuk merangsang kepelbagaian pemikiran murid-murid. Ini kerana melalui menyoal membolehkan murid-murid memperoleh maklum balas tentang pengajaran dan pembelajaran. Malah, didapati kebanyakan penilaian adalah bergantung kepada soalan-soalan yang dikemukakan untuk menggerakkan minda murid. Dalam pembelajaran dan pengajaran, guru boleh merangsang dan mencungkil fikiran murid semasa sesi soal jawab dengan menggunakan teknik soalan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis ketika mengajar tajuk baru. Guru juga boleh menimbulkan minat dan rasa ingin tahu murid semasa sesi soal jawab berlangsung. Cara guru menanya soalan juga sangat penting. Misalnya semasa menanya guru tidak memanggil nama murid tersebut malah menanya kepada keseluruhan kelas. Ini membolehkan semua murid menggerakkan minda untuk berfikir dan dapat memberi pendapat dan idea mereka.

Guru harus berperanan untuk membantu murid-murid dalam mengkonstruk pemikirannya. Dalam situasi ini, guru harus menilai soalan-soalan murid dengan serius. Guru hendaklah mendapat pandangan, penerangan atau minat murid-murid untuk menganalisis situasi pembelajaran yang mencabar. Guru tidak patut mempunyai pandangan negatif dengan memberi jawapan yang satu sahaja. Ini bermakna guru tidak seharusnya bergantung pada buku teks dan latihan sahaja untuk menjana ilmu pengetahuan. Guru juga perlu membimbing murid-murid dengan cara yang betul. Contohnya guru tidak menyalahkan murid-murid yang memberi jawapan tidak tepat atau menunjukkan kelemahan semasa sesi soal jawab. Sebaliknya guru wajar memberi peluang kepada murid-murid untuk mencuba sekali lagi atau menggunakan teknik soalan yang dapat memberi panduan ke  arah  jawapan yang betul atau dikehendaki. Sebagai seorang guru perlulah memberi galakan kepada murid-murid dalam sesi soal jawab untuk merangsang pemikiran murid dalam kelas.

Teknik yang seterusnya adalah menggunakan pelbagai strategi atau pendekatan pengajaran yang boleh menggerakkan minda murid-murid. Pelbagai teknik pengajaran seperti perbincangan, simulasi, sumbangsaran, bercerita, teknik inkuiri, teknik forum dan sebagainya.  Menurut Kementerian Pendidikan (1990), teknik perbincangan adalah satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya adalah melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas. Melalui  aktiviti perbincangan murid-murid dapat bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi. Forum juga merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukan pendapat dimana ia dijalankan secara formal. 

4.0 KESIMPULAN
Sebagai kesimpulannnya, pemikiran adalah satu proses di mana menggunakan minda atau otak untuk menimbangkan sesuatu masalah dan menyelesaikan masalah dengan pelbagai cara yang sesuai dan relavan. Pemikiran merupakan satu konsep yang penting kerana ia dapat membantu seseorang menganalisis tindakan, emosi atau keadaan dan seterusnya membuat pemilihan dan keputusan. Pemikiran juga adalah satu usaha otak untuk mencari keputusan rasional. Pemikiran kritik penting dalam dunia yang mencabar. Murid-murid harus mengaplikasi pemikiran kritik ini dalam sesi pembelajaran.

            Dalam bidang pendidkan, semua pihak  seperti pihak pentadbir, guru dan murid haruslah berusaha ke arah mencapai matlamat untuk menjadi seoarng pemikir yang baik dan berkualiti. Tambahan pula, Malaysia akan mencapai tahap negara maju pada tahun 2020. Maka, peranan guru dalam merealisasikan Wawasan 2020 harus dijadikan aspirasi dalam mewujudkan golongan murid yang komited, berwawasan dan beraspirasi tinggi ke  arah melengkapkan diri menjadi pemikir yang baik.   
BIBLIOGRAFI
Atan Long. (1976) PsikologiPendidikan. Kuala Lumpur:
          Dewan Bahasa dan Pustaka.
Connell ,W.F . (1981) . Asas Pendidikan . Kuala Lumpur:
          Dewan Bahasa dan Pustaka
Rahil Hj Mahyuddin, Abd Majid Mhd Isa & Zaidatol Akmaliah (1995).
           Asas Pendidikan ll (Psikologi Dalam Bilik Darjah). Serdang
       
           Raya, Selangor. Penerbit Longman Malaysia Sdn. Bhd.
Azizi Yahaya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya & Fawziah Yahya
           (2005). Aplikasi Kognitif Dalam Pendidikan.
            Bentong, Pahang. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.
Suppiah Nachiappan, Ramlah Jantan & Abdul Aziz Abdul Shukor
           (2008). Psikologi Pendidikan. Shah Alam, Selangor :
            Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Mok, S. S. (2011). Psikologi Pendidikan (2nd ed). Puchong
            Selangor : Penerbit Multimedia Sdn Bhd.

Internet
Ragbir Kaur (2009) Konsep Pemikiran.

Ainon Mohd;Abdullah Hassan. Reka Cipta.  

Wertheimer & Kohler .Teori Kognitif . 
Dimuat turun dari http:teorikognitif.blogspot.com/p/celik-akal.html

Siti Rahayah Ariffin: Kemahiran Pemikiran Kritikal Dan Penyelesaian Masalah (2012,Julai 21).

Shahrin Hashim: Pemikiran Kritikal(2010).

0 comments:

Post a Comment

 

INSANIAH GURU Copyright © 2011 Designed by Ipietoon Blogger Template and web hosting